30.05.2023    
  Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник института животноводства УААН  

Главная
Резюме
Список публикаций
Услуги
Контакты
Новые книги
Полезные книги
Семинары и конференции
Новые корма и кормовые добавки
Тематика новых лекций
Заказ книг
Все статьи
Перспективные рационы кормления

 



Порівняльна ефективність різних форм преміксів в технології приготування та використання к

Порівняльна ефективність   різних   форм   преміксів    в технології приготування та використання комбікормів  в    інтенсивному свинарстві.

Л.І.Подобед

Інститут тваринництва НААН України

В статті наведено  результати досліджень по  вивченню преміксів  , які вводилися в комбікорм свиней в різних дозах( 0,25;,0,5,1,2,5% по масі)  при збереженні   загальної поживності раціону. Встановлено, що  комбікорми з різною дозою введення преміксу  сприяють змінам характеру росту тварин і ефективності використання ними і кормів. Найбільш оптимальним є варіант включення в раціон 2,5% преміксу, при якому середньодобовий приріст поросят зростає на 4,5% а витрати корму знижуються на 4,96%. Використання 0,25;0,5; 1% преміксів було менш ефективним.

Ключові слова :  молодняк свиней, премікси, комбікорми, технологія інтенсивного свинарства,  єнергія росту, витрати кормів, вітаміни , мікроелементи,  біохімічний склад крові.

  

Різноманіття  сучасних  підходів щодо організації  технології  годівлі тварин обумовлює  наявність  цілої низькі   окремих кормових  добавок , які відрізняються між собою  не тільки компонентним складом, але і  дозою введення  в склад раціону, або повноцінного комбікорму.

Ключовою добавкою  сучасного кормового раціону для свиней є  вітамінно-мінеральний премікс. Це сама зручна форма  наповнення кормового раціону  мінералами, вітамінами, амінокислотами та іншими  регуляторами  обміну  речовин у тварин.   Практика   виробництва і використання  біологічно-активних передсумішів ( преміксів) в останні роки свідчить про наявність  на ринку    0,25, 0,5; 1; 2,5%   форм цієї добавки. При цьому кожний виробник   безапеляційно  наполягає  на перевагах тільки його продукту  і норми  використання яку він вибрав.

В той же час відомо, що всі компоненти преміксу  в процесі  його виготовлення  і  зберігання     суттєво взаємодіють  між собою, що накладає відповідний відбиток на збереження і прояв  біологічної  активності  його  складових [1 ].   

Крім того, відомо, що  кожна форма  кормової добавки за рівнем її вводу  потребує     відповідних прийомів  внесення в  комбікорм  , та рівномірного розподілення по всієї масі [3].     Без сумніву, що    всі вказані вище  відмінності  преміксів, які породжуються різними дозами  добавки  в комплексі   можуть суттєво  впливати на продуктивний ефект комбікорму, і ефективність його використання в технології виробництва продукції свинарства.      

В зв’язку з цим   виникла актуальна необхідність   - дати об’єктивну  оцінку продуктивного ефекту  різним  формам за нормою введення    преміксів  в  технології вирощування свиней.  

Материали  та методи досліджень. Для досліду було  спеціально виготовлено  4 партії  преміксу  для  поросят  віком  28-105 днів  за  стандартною рецептурою в відповідності з рецептом    КС-3  (Табл.1.).

Кількісний склад компонентів  преміксів  всіх  партій  відповідав   значенням  стандартного преміксу при  нормі введення його в дозі  1%.  Це означало , що  при відповідному введенні  преміксів в дозі  0,25; 0,5;, 1 и 2,5%  за їх рахунок в раціон вводилося абсолютно однакова кількість  біологічно-активних речовин, амінокислот і мінералів.

Групу , де згодовували 1% премікс, рахували контрольною,  всі інші – дослідними. Дослід  проводили за схемою, викладеною в таблиці 2.

 

Таблиця 2

Схема досліду

 

Група

Кількість  поросят вгрупі

Вік, діб

Характер годівлі

1 контрольна

14

28-105

ОР з включенням 1% преміксу рецепту КС-3

2 дослідна

14

28-105

ОР з включенням 0,25% преміксу рецепту КС-3

3 дослідна

14

28-105

ОР з включенням 0,5% преміксу рецепту КС-3

4 дослідна

14

28-105

ОР з включенням 2,5% преміксу рецепту КС-3

 

Таблиця 1

Компонентний склад премиксів,  виготовлених для проведення наукового господарського досліду на 1 т продукта

Компоненти

Од. виміру

Рекомендована норма   вводу   преміксу в комбікорм, %

 

0,25

 

0,5

 

1

 

2,5

Віт. А

Млн. МЕ

23600

11800

5900

2360

Віт. Д

Млн. МЕ

2400

1200

600

240

Віт Е

г

12800

6400

3200

1280

Віт К

г

1200

600

300

120

Віт.В1

г

1200

600

300

120

Віт.В2

г

4800

2400

1200

480

Віт .В3

г

4000

2000

1000

400

Віт В5

г

12000

6000

3000

1200

Віт.В12

г

16

8

4

1,6

Холін - хлорид

кг

60

30

15

6

Залізо

г

10000

5000

2500

1000

Марганець

г

24000

12000

6000

2400

Мідь

г

30000

15000

7500

3000

Цинк

г

24000

12000

6000

2400

Кобальт

г

100

50

25

10

Йод

г

400

200

100

40

Лізин

кг

208

104

52

20,8

Метіонін

кг

200

100

50

20

Крейда

кг

68

34

17

6,8

Монокальцій фосфат

 

кг

 

60

 

30

 

15

 

6

Антіокіслювач

г

200

100

50

20

Ароматизатор

кг

20

10

5

2

Наповнювач (висівки)

кг

 

435

 

625

 

810

 

924,5

  Для кожної  групи за принципом аналогів  було підібрано по 14 голів поросят в віці 28 днів і переведено на  стандартний  стартовий комбікорм СК-3 з включенням відповідних преміксів. Всі умови  утримання  і годівлі поросят окрім цих що  вивчалися  були ідентичними. 

 Комбікорми виготовляли  на комбікормової установці  «Дозамех», для чого всі премікси зважували  окремо на  спеціальних вагах, при  виготовленні кожної партії комбікорму.

В досліді вивчали     зоотехнічні  показники росту і розвитку свиней з моменту відйому від маток і до переводу на відгодівлю.  Зокрема  встановлювали динаміку росту  молодняку, витрати  кормів і поживних речовин. Фізіологічний статус організму  молодняку оцінювали виходячи   з  тестових  біохімічних показників крові за методиками І.П.Кондрахіна та інш. [2] .

Результати досліджень. Дослідженнями встановлено, що   біохімічний склад всіх поживних речовин  і   енергетична поживність комбікорму  поміж групами  були практично однаковими, не зважаючи  на  різну форму преміксу, який вводився в раціон. Це дає змогу  стверджувати, що  процес змішування кормових сумішів  у всіх групах на комбікормовому  устатковані  «Дозамех» був  цілком задовільний.

 В той же час  відібрані проби ( відбиралися  через кожних 10 днів досліджень) постійно  контролювали  за  показником вмісту    вітаміну А і мікроелементу залізо як тестів  однороності суміші..

В результаті досліджень встановлено, що коливання вмісту цих тестових елементів    були досить суттєвими і знаходилися в  певної залежності від  дозировки преміксу (Табл.3.).

Таблиця 3

Коливання вмісту  вітаміну А  і мікроелементу  заліза в комбікормі в залежності від  форми преміксу  за масою, який вводився в раціон

Найменування тесту 

Група

1 контроль

1% премікс

2 дослідна

0,25% премікс

3 дослідна

0,5% премікс

4 дослідна 2,5% премікс

Фактична концентрація витаміну  А в комбікормі (n=10), МО

 

8120

 

7810

 

7830

 

8050

MAX

8260

8090

8090

8090

MIN

8010

7800

7840

7950

Відхилення від  норми  абсолютне 

 

+120

 

-190

 

-170

 

+50

Відхилення від норми статистичне

 

8000 ± 135

 

8000±145

 

8000±125

 

8000±70

Фактична концентрація заліза в комбікормі (n=10), мг/кг

 

 

208

 

 

182

 

 

214

 

 

203

MAX

228

191

228

210

MIN

190

174

190

198

Відхилення від  норми  абсолютне 

 

+8

 

-18

 

+14

 

+3

Відхилення від норми статистичне

 

200±19

 

200±22,5

 

200±19

 

200±6

 

 Дані таблиці 3 свідчать, що   відмінності  преміксу за нормою вводу суттєво впливають  на стабільність комбікорму  за показниками біологічної цінності.   Зокрема   спостерігається  наступна  закономірність: з ростом норми вводу  преміксу до складу комбікорму   він    пропорційно приближується до  запланованих нормативних показників за складом БАВ.    В результаті досліджень  встановлено , що склад фактично згодованого  комбікорму  більш відповідав нормах в групі куди вводили  2,5% премікс.    Найгіршими зафіксовані показники в групі 2, де згодовували самий концентрований премікс з дозою 0,25% по масі комбікорму.   Важливо відмітити , що  з зменшенням дози введення преміксу   суттєво зростають коливання  відхилень як у більший , так у менший  бік від запланованого рівню.

Можна  припустити, що  закономірності змін вмісту окремих БАВ,  виявлені по тестовим показникам нашими спостереженнями,  в певної мірі відображають загальну картину коливань концентрації всіх   компонентів преміксу.

Ці коливання  можуть стати суттєвим фактором впливу на фактичну продуктивність  свиней на протязі їх вирощування. 

Вивчення динаміки живої маси поросят  окремих груп, які отримували  комбікорми з різною дозою введення преміксу, показало певні відмінності  в залежності від  фактору  що вивчався (Табл.4.).

Таблиця 4

Продуктивність поросят  в залежності від норми включення преміксу до складу комбікормів, що згодовувалися

Показники

Група

1 контроль

(1% премикс)

 

2 дослідна

(0,25% премікс)

 

3 дослідна

(0,5% премікс)

 

4 дослідна

(2,5% премікс)

 

Жива маса поросят на початок досліджень ( 28 діб), кг

 

7,31±0,39

 

7,33±0,42

 

7,30±0,37

 

7,29±0,35

Жива маса поросят в віці 105 днів, кг

 

57,3±1,12

 

56,0±1.06

 

56,9±2,04

 

59,5+0.95

Абсолютний приріст на 1 голову, кг

 

49,99

 

48,67

 

49,6

 

52,21

В % до контролю

100

97,35

99,2

104,4

Середньодобовий приріст маси,  на голову, г

 

649,2

 

632,1

 

644,2

 

678,1

В % до контролю

100

97,36

99,2

104,5

Спожито комбікорму  на голову за період, кг

 

191,23

 

193,11

 

190,99

 

190,08

Витрачено комбікорму  на 1 кг приросту маси, кг

 

3,83

 

3,97

 

3,85

 

3,64

Витрачено обмінної енергії на 1 кг приросту МДж

 

51,64

 

53,16

 

51,9

 

48,79

Витрачено  сирого протеїну на 1 кг приросту кг.

 

0,650

 

0,670

 

0,654

 

0,619

 

Дані таблиці 4 свідчать, що  комбікорми з різним вмістом преміксу в своєму складі при  відсутності різниці  в    енергетичної і протеїнової поживності   викликали деякі тенденції  в змінах характеру росту тварин і витратах кормів на виробництва одиниці  продукції.   Зокрема ,   згодовування комбікорму з максимально концентрованим преміксом (0,25%, група 2)    мало найнижчі показники ефективності вирощування поросят  і витрат кормів на одиницю продукції, при невірогідної різниці з контролем. Група в якої використовували 0.5% премікс була максимальна наближена  к контролю за ростовими показниками, а варіант використання преміксу 2,5% дав найкращій результат. Використання найменш концентрованого преміксу в  четвертої групі -2,5% по масі дозволив  отримати додатково  4,5% середньодобового приросту. Причому  свині цієї групи  витрачали на 1 кг приросту  всього 3,64 кг комбікорму, що на  4,97% менш чим при використанні однопроцентного преміксу.  Різниця  поміж  контролем і цією дослідною групою також білу статистично невірогідною. Але  як що  проаналізувати динаміку збільшення долі преміксу в комбікормі  в порівнянні з показниками продуктивності тварин в розрізі всіх груп    стає помітним  що існує певна закономірність, яка свідчить, що   з зниженням сконцентрованості преміксу  його продуктивний ефект зростає.

 Цім самим підтверджується припущення про суттєву дію  факторів  взаємовпливу компонентів в преміксі при збільшенні їх сконцентрованості  і встановлені  конкретні показники впливу  різних преміксів на продуктивність  свиней  в віці 28-105 днів.

Як що звернути увагу на деякі показники   фізіологічного стану крові у піддослідних тварин, то вони свідчать, що  тварини четвертої групи відрізнилися від інших  більш високими показниками    рівню білку 7,31% ( в контролі 6,89%) і резервної лужності  367 мг/%  ( в контролі 360 мг/%). В сироватці крові  тварин четвертої групи збільшився рівень  кальцію до 10,3 мг/% і фосфору – до 9,4 при відповідних показниках  в контролі 9,9 і 9,0 мг/%  . Показники в інших групах були дещо нижчими за  четверту, але вони майже не поступалися  контролю і не виходили за межи фізіологічних норм.

Данні біохімії крові підтверджують  розбіжності в динаміці   інтенсивності   росту тварин,так як добре відомо, що  збільшення приросту маси поросят,  як правило, супроводжується збільшенням рівню білка  і зростанням резервної лужності [4]. 

  Висновки: Використовування   комбікормів  однакового хімічного  составу і поживності  в раціонах годівлі свиней з різним рівнем   вводу преміксу   відбивається на показниках інтенсивності росту поросят  і  ефективності використання кормів.  Зокрема кращі результати показує премікс  норма вводу якого   становіть 2,5%  по масі.  Це обумовлено спрощенням  розмішування преміксу в основної масі компонентів і зниженням  ступеню взаємодії біологічно активних компонентів між собою при   приготуванні комбікорму, його зберіганні   і споживанні.  Використання 2,5% преміксу забезпечує збільшення  середньодобового приросту маси свиней на 4,5% і   сприяє зниженню витрат корму на  4,96% перед  комбікормом  з 1% преміксом.  Різниця з іншими видами преміксів за нормою використання   була ще більшою.

Виходячи з викладеного  в практиці годівлі свиней  слід віддавати пріоритет  преміксам з більшою нормою вводу , перед більш концентрованими.

 

Бібліографічний список

1.       Кіщак І.Т. Виробництво і застосування преміксів.-Київ:Урожай, 1995.-272с.

2.       Методы  ветеринарной клинической лабюораторной діагностики /Под ред.  И.П.Кондрахина.-М:Колос,2004.-520с.

3.       Околелова Т.М., Кулаков А.В, Молоскин С.А., Грачёв Д.М. Актуальные проблемы применения биологически активних веществ и производства премиксов.-Сергиев Посад, 2002.-282с.

4.       Подобед Л.И. Интенсивное выращивание поросят.-Киев:Полиграфинко, 2010.-288с.

Сравнительная  эффективность разных форм премиксов  в технологии  приготовления и использования комбикормов  в интенсивном свиноводстве.

В статье приведены результаты исследований по изучению премиксов, которые вводились   в комбикорма для свиней в разных дозах ( 0,25;0,5;1;2,5% по массе)  при сохранении общей питательности рациона. Установлено, что комбикорма  с разной дозой введения премикса вызывают  изменения характера  роста животных  и эффективности  использования ими кормов. Наиболее оптимальным  был вариант включения в рацион  2,55  премикса, при котором  среднесуточный прирост поросят возрастает на 4,5%, а затраты корма снижаются  на 4,96%.  Использование 0,25;0,5; 1%  премиксов  оказалося менее эффективным.

   Ключевые слова:   молодняк свиней, премиксы, комбикорма , технология интенсивного свиноводства,  энергия роста, затраты кормов, витамины , микроэлементы,  биохимический состав крови.

 
 
         
Подобед Л. И. © 2008-2023 Rambler's Top100 Создание сайта - ODELN

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /home/grandins/podobed.org/www/includes/pagination.php on line 4